1. V souladu se zákonem č 108/2000 § 12 máte jako zákazník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. Slovenské poště) nebo přímo u dodavatele. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Podle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a dokumentovanými náklady spojené s vrácením zboží.
3. Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz výše).

reklamační řád

1. Na každé zboží se vztahuje 24 měsíční zákonná záruční lhůta, pokud není výrobcem poskytnuta záruční doba delší.
2. Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, ihned po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Pošta) zákazníkovi.
3. Zákazník je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil všechny případné chyby.
4. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží i dodávky, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
5. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí.
6. Zákazník musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
7. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit záruční doklad, doklad o zaplacení a dodání zboží a reklamované zboží.
8. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
9. Zákazník při uplatňování reklamace zašle písemně popis chyby e-mailem: info@watchexclusive.eu
Nebo poštou na adresu provozovatele:

I & M Montres sro
Karpatská 18
811 05 Bratislava

+421 903 520 152

10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Produkt přidán na seznam