Poslední aktualizace: 31. Března 2022

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto vyloučení odpovědnosti:

Společnost (v tomto Vyloučení odpovědnosti označovaná buď jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Naše“) označuje I & M Montres. r. o., na křižovatkách 18, 821 04, Bratislava.

Služba se vztahuje na webovou stránku.

Vámi rozumíte jednotlivce, který přistupuje ke Službě, nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem taková osoba přistupuje nebo používá Službu.

Webová stránka odkazuje na WatchExclusive, přístupný z https://www.watchexclusive.eu/

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené ve Službě slouží pouze pro všeobecné informační účely.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Služby.

Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné speciální, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli škody, ať už v důsledku smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním Služby. nebo obsahu Služby. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přidat, vymazat nebo upravit obsah služby bez předchozího upozornění.

Společnost nezaručuje, že služba neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Externí odkazy Vyloučení odpovědnosti

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány společností, ani s ní nejsou žádným způsobem spojeny.

Upozorňujeme, že Společnost nezaručuje přesnost, relevanci, aktuálnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Prohlášení o chybách a opomenutích

Informace poskytované službou slouží pouze pro obecné pokyny v otázkách zájmu. I když Společnost přijme veškerá opatření, aby zajistila aktuálnost a přesnost obsahu Služby, mohou se vyskytnout chyby. Navíc, vzhledem k měnícímu se charakteru zákonů, pravidel a nařízení, může docházet ke zpožděním, vynechání nebo nepřesnostem v informacích obsažených ve Službě.

Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí, ani za výsledky získané použitím těchto informací.

Prohlášení o čestném použití

Společnost může použít materiál chráněný autorskými právy, který není vždy výslovně povolen vlastníkem autorských práv. Společnost zpřístupňuje takový materiál na kritiku, komentáře, zpravodajství, vyučování, stipendium nebo výzkum.

Služba může obsahovat názory a názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo stanovisko jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti včetně Společnosti.

Komentáře zveřejněné uživateli jsou jejich výhradní odpovědností a uživatelé převezmou plnou odpovědnost, odpovědnost a vinu za jakékoli urážení na cti nebo soudní spory, které jsou výsledkem něčeho napsaného nebo jako přímý důsledek něčeho napsaného v komentáři. Společnost neodpovídá za žádné komentáře zveřejněné uživateli a vyhrazuje si právo z jakéhokoli důvodu jakýkoli komentář vymazat.

Žádné odmítnutí odpovědnosti

Informace o Službě jsou poskytovány s vědomím, že Společnost se zde nezabývá poskytováním právních, účetních, daňových nebo jiných odborných rad a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada za konzultace s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

Společnost ani její dodavatelé nebudou v žádném případě zodpovědní za žádné speciální, náhodné, nepřímé nebo následné škody, které vzniknou z nebo v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním nebo nemožností přístupu nebo používání služby.

Prohlášení „Používání na vlastní riziko“.

Všechny informace ve službě se poskytují „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne výlučně, záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost nebude zodpovědná vůči vám ani nikomu jinému za žádné rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě informací poskytnutých službou ani za žádné následné, speciální nebo podobné škody, a to ani v případě, že by byla upozorněna na možnost takových škod.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: policy@watchexclusive.eu

Navštívením této stránky na našem webu: https://www.watchexclusive.eu/cs/napiste-nam

Produkt přidán na seznam