Posledná aktualizácia: 31. marca 2022

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vylúčenia zodpovednosti:

Spoločnosť (v tomto Vylúčení zodpovednosti označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje I & M Montres s. r. o., Na križovatkách 18, 821 04, Bratislava.

Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

Vami rozumiete jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe, alebo spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo používa Službu.

Webová stránka odkazuje na WatchExclusive, prístupný z https://www.watchexclusive.eu/

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v Službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Externé odkazy Vylúčenie zodpovednosti

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nie sú žiadnym spôsobom spojené.

Upozorňujeme, že Spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Vyhlásenie o chybách a opomenutiach

Informácie poskytované službou slúžia len na všeobecné usmernenie v otázkach záujmu. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia, aby zabezpečila aktuálnosť a presnosť obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše, vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov, pravidiel a nariadení, môže dochádzať k oneskoreniam, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v Službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím týchto informácií.

Vyhlásenie o čestnom použití

Spoločnosť môže použiť materiál chránený autorskými právami, ktorý nie je vždy výslovne povolený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na kritiku, komentáre, spravodajstvo, vyučovanie, štipendium alebo výskum.

Views Expressed Disclaimer

Služba môže obsahovať názory a názory autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane Spoločnosti.

Komentáre zverejnené používateľmi sú ich výhradnou zodpovednosťou a používatelia prevezmú plnú zodpovednosť, zodpovednosť a vinu za akékoľvek urážanie na cti alebo súdne spory, ktoré sú výsledkom niečoho napísaného alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne komentáre zverejnené užívateľmi a vyhradzuje si právo z akéhokoľvek dôvodu akýkoľvek komentár vymazať.

Žiadne odmietnutie zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právnych, účtovných, daňových alebo iných odborných rád a služieb. Ako taký by sa nemal používať ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania služby.

Vyhlásenie „Používanie na vlastné riziko“.

Všetky informácie v službe sa poskytujú „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nebude zodpovedná voči vám ani nikomu inému za žiadne rozhodnutie alebo opatrenie prijaté na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, špeciálne alebo podobné škody, a to ani v prípade, že by bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vylúčenia zodpovednosti, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: policy@watchexclusive.eu

Navštívením tejto stránky na našom webe: https://www.watchexclusive.eu/sk/kontaktujte-nas

Produkt pridaný na zoznam